Instrukcja

Inwentaryzacja

W przypadku konieczności wykonania spisu inwentaryzacyjnego z natury, program umożliwia zapis danych do dokumentu zwanego Inwentaryzacją.

Dostęp do opcji w zakładce Magazyn ⟶ Inwentaryzacja ⟶ Inwentaryzacja.

Tworzenie dokumentu Inwentaryzacja (INW)

Przycisk „+” umożliwia stworzenie nowego dokumentu inwentaryzacji (1.). Podczas określania nagłówka dokumentu należy określić symbol dokumentu oraz magazyn, którego inwentaryzacja dotyczy (2.). Po zapisaniu dokumentu automatycznie zostaje mu nadany kolejny numer.

W edycję pozycji dokumentu wchodzimy poprzez kliknięcie w numer utworzonego dokumentu lub ikonę folderu po prawej stronie listy dokumentów.

Edycja utworzonego dokumentu Inwentaryzacja

W pierwszej zakładce Stan pokazują nam się stany wybranego magazynu.

Przedstawione dane odnoszą się stanu obowiązującego w chwili utworzenia dokumentu inwentaryzacji – jeżeli po jego utworzeniu nastąpiły dodatkowe ruchy magazynowe, tj. wprowadzenie/wydanie towaru, przed przeliczeniem nadmiaru/niedoboru należy skorzystać z opcji [Aktualizuj stan na dokumencie].

Dokument Inwentaryzacja – Stan

Edycja dokumentu sprowadza się do uzupełnienia stanów z natury w zakładce Spis z natury, a następnie sporządzenia listy nadmiarów i niedoborów opcją „Przelicz nadmiar/niedobór”.

Funkcja POSonline: Przelicz nadmiar/niedobór – weryfikacja ilości towarów na stanie

Po dokonaniu przeliczenia w zakładce Nadmiar pojawi się ilość danego artykułu ponad stan określony początkowo w zakładce Stan (3.), natomiast w zakładce Niedobór pojawi się ilość mniejsza niż stan podany w zakładce Stan (4.).

Dokument Inwentaryzacja – Nadmiar/niedobór towarów na stanie

Po zatwierdzeniu inwentaryzacji następuje uaktualnienie stanów magazynowych zgodnie z ilościami w zakładkach Nadmiar i Niedobór (według stanów z zakładki Spis z natury).

Zatwierdzanie dokumentu Inwentaryzacja po opracowaniu stanu
W systemie można utworzyć wydruk dla poszczególnych zakładek znajdujących się w dokumencie inwentaryzacji, np. dokument Spis z natury, lub ogólne zestawienie towarów uwzględniając wszystkie dane zawarte w arkuszu inwentaryzacyjnym.