Instrukcja

Przykład – tworzenie wzorca „Faktura detaliczna”

Zakładamy, że w naszym programie potrzebujemy wydruku faktury VAT detalicznej (wystawionej na podstawie paragonu z NIP).

Po wejściu w generator raportów zapisujemy raport pod dowolną nazwą, wskazującą na charakter raportu. Na przykład „Faktura detaliczna”.

Następnie w obszarze „Actions” dodajemy sekcję nagłówka dokumentu poprzez przycisk „Insert report header band”.

Przycisk wstawiania nagłówka raportu

Zakładając, że TopMargin1 jest po prostu marginesem wydruku drukarki zmniejszamy go do rozmiaru marginesu, jaki chcemy uzyskać. Robi się to poprzez przesunięcie granicy sekcji poprzez przechwycenie myszą linii pomiędzy sekcjami w dowolnym jej miejscu. Aby przesunąć granicę sekcja musi być aktywna – tj. trzeba na niej kliknąć kursorem myszy.

Kliknięcie na poniższą ilustrację otworzy animację przedstawiającą opisany proces.

Animacja przedstawiająca przesuwanie sekcji

W sekcji ReportHeader1 będziemy umieszczać wszystkie dane dotyczące nagłówka dokumentu. 

Przykładowo jeśli chcemy wyświetlić na wydruku „Faktura VAT sprzedaży” należy skorzystać z lewej wstążki komponentów wydruku i wybrać element „Label”. Robi się to poprzez technikę przeciągnij i upuść – chwytamy komponent i umieszczamy go w wybranym przez nas miejscu na polu raportu.

Kliknięcie na poniższą ilustrację otworzy animację przedstawiającą opisany proces.

Dodawanie komponentu „Label” do raportu metodą przeciągnij i upuść

W obszarze „Actions” ⟶ „Text” zmieniamy treść napisu na „Faktura VAT sprzedaży”, a w obszarze „Apperance” ⟶ „Font” możemy zdefiniować czcionkę dla upuszczonego komponentu. Uwaga jeśli treść napisu jest za długa w stosunku do upuszczonego komponentu, domyślnie tekst przechodzi do następnej linii. Poprzez kliknięcie na komponent i przesunięcie kwadratów granicznych możemy zmienić jego rozmiar.

Uwaga! Po każdej znaczącej zmianie w wyglądzie wydruku korzystamy z menu edytora raportów i zapisujemy efekty swojej pracy poprzez opcję „Save”, ponieważ graficzny edytor raportów nie zapisuje zmian na bieżąco w dokumencie.

Wiemy już jak uzyskać pole tekstowe, a teraz pora na uzyskanie pola zapisanego w bazie danych programu. Wiadomo iż po napisie „Faktura VAT sprzedaży” umieszcza się jej numer. Dla danego wydruku musimy odnaleźć i zapisać w wydruku źródło danych. Spis źródeł danych wydruku znajduje się w dodatkowej tabeli na końcu instrukcji.

Aby dodać źródło danych dla wydruku korzystamy z menu edytora raportu i korzystamy z opcji „Add data source”. Dla faktury VAT sprzedaży w formie detalicznej wybieramy „FKOut_GetForIdFKOut” a następnie naciskamy przycisk „Finish” (poniższa ilustracja). Dołączanie źródła danych dla danego raportu jest jednorazowe.

Dodawanie źródła danych dla raportu – tutaj faktura sprzedaży detaliczna

Po określeniu źródła danych po prawej stronie raportu zamiast „Properties” korzystamy z ikony „Field list” – tam po rozwinięciu gałęzi jsonDataSource1 mamy wszystkie pola dostępne dla użytkownika w danym źródle danych. Aby je wyświetlić na wydruku możemy skorzystać z metody przeciągnij i upuść. Patrz ilustracja poniżej. Polem odpowiadającym za numer faktury jest pole o nazwie „Numer”.

Pola dostępne dla użytkownika w dodanym źródle danych

Zauważmy, że w polu obszaru właściwości Actions ⟶ Text znajduje się napis „Label2”, jednakże nie zostanie on wyświetlony. Informacje co zostanie wyświetlone mamy bezpośrednio na wydruku w nawiasach kwadratowych. Dodatkowo pole bazy danych oznaczone jest symbolem walca w prawym, górnym rogu pola.

Aby zmienić pole bazy danych, które chcemy wyświetlić możemy nacisnąć przycisk Expressions, a następnie w polu Apperance ⟶ Text wybrać przez trzy kropki odpowiednie pole. Kolejność przedstawia ilustracja poniżej.

Ustawienie pola bazy danych

Tak przygotowany testowy wydruk możemy zapisać. Aby wydruk mógł być skuteczny musimy skonfigurować go w obszarze wyboru stref wydruku.

W tym celu najeżdżamy na pole wydruku „Faktura detaliczna” (lub inną nazwę którą określiliśmy), a następnie wybieramy opcję „Szczegóły” (ikona folderu w wierszu) jak na obrazku poniżej.

Konfiguracja utworzonego wzorca wydruku

Następnie dodajemy model danych sprzedaży przez przycisk „+” – spośród opcji w menu wybieramy „finanse/FKOutDetal/Index” i przypisujemy mu model getFKOutDetal().

Konfiguracja utworzonego wzorca wydruku – menu i model

Jeśli chcemy w podraporcie wyświetlić szczegóły pozycji musimy dodać jeszcze kolejny element „Faktura sprzedaży detal – szczegóły” i pozostawić pole model puste. Całość konfiguracji powinna wyglądać tak jak na rysunku poniżej.

Konfiguracja utworzonego wzorca wydruku – rezultat

Tak skonfigurowany wydruk jest gotowy do użycia.