Instrukcja

Warunek

Pierwszym krokiem do zdefiniowania definicji ceny warunkowej jest ułożenie warunku. W zakładce System ⟶ Dokumenty ⟶ Warunek, wprowadzamy nowy warunek, poprzez naciśnięcie przycisku „+” (1.). Wprowadzamy nazwę i opis warunku, po czym zatwierdzamy wprowadzone dane przyciskiem zapisu (ikona dyskietki, 2.).

Uwaga! Aby określić warunek użytkownik musi mieć nadane uprawnienie numer 341 „Warunek”.

Dodawanie nowej pozycji warunku

Po dodaniu nazwy i opisu warunku trzeba dokonać jego definicji – w tym celu rozwijamy trójkąt znajdujący się po lewej stronie nazwy warunku (3.), następnie korzystamy z przycisku „+” (4.) po czym zapisujemy dodany wiersz przyciskiem zapisu – ikona dyskietki (5.) wówczas tworzy się warunek pusty, który zawsze jest prawdziwy (Zawsze prawda - pozycja pusta).

Definiowanie warunku – „Zawsze prawda”

Po rozwinięciu warunku Dzień tygodnia definiujemy wybrany dzień tygodnia, w którym obowiązywać będzie dana promocja. Klikamy przycisk „+” (6.), następnie określamy dzień tygodnia (7.). Dni, w których nie ma obowiązywać rabat pozostawiamy bez zmian.

Warunek – Dzień tygodnia

Rozwijamy warunek Godzina obowiązywania, gdzie definiujemy godzinę od i do której ma obowiązywać warunek. Klikamy przycisk „+” (8.), następnie określamy czas rozpoczęcia (9.) oraz zakończenia obowiązywania promocji (10.).

Warunek – Godzina obowiązywania

Określenie godzin może odbywać się poprzez kliknięcie ikony zegara znajdującej się na końcu pola (9., 10.) i wybranie danej godziny z listy rozwijanej (dostępne godziny: pełne, przyrastające o pół godziny). Istnieje możliwość podania indywidualnie określonych godzin poprzez wpisanie ich po kliknięciu w obszar pola (9., 10.), należy jedynie pamiętać o poprawnym formacie wprowadzanej godziny, na przykład 7:37 – rozdzielającym znakiem interpunkcyjnym musi być dwukropek, pomiędzy godziną i minutami a dwukropkiem nie można postawić spacji.

Uwaga! Jeśli godziną końcową jest 19:00, to każdy paragon/faktura rozpoczęty po godzinie 19:00 (np. o 19:01) będzie mieć ceny normalne, nieobniżone. Dlatego w przypadkach, gdy godziny otwarcia wydłużają się, warto ustawić margines bezpieczeństwa, na przykład 19:30.

Po rozwinięciu warunku Oddział definiujemy wybrany oddział, w którym obowiązywać będzie dana promocja. Klikamy przycisk „+” (11.), następnie określamy oddział (12.), wybierając odpowiednią pozycję z listy rozwijanej.

Uwaga! Skutkiem nieokreślenia oddziału będzie obowiązywanie promocji danego cennika w każdym z istniejących w bazie oddziałów.

Warunek – Oddział

W przypadku potrzeby edycji nazwy czy opisu warunku należy kliknąć przycisk edycji znajdujący się w ostatniej kolumnie na wysokości wybranego wiersza (13.). W celu edycji samych szczegółów warunku należy rozwinąć trójkąt znajdujący się po lewej stronie nazwy warunku (14.), a następnie rozwinąć trójkąt znajdujący się po lewej stronie szczegółów warunku, określonych w kwadratowych nawiasach (15.). Po wyświetleniu się zakładek z warunkami Dzień tygodnia, Godzina obowiązywania oraz Oddział możemy edytować istniejący warunek, bądź usunąć go (16.) i stworzyć nowy warunek dla wybranej przez użytkownika zakładki, według instrukcji opisanej w tym podrozdziale.

Edycja utworzonego warunku

Usunięcie tak stworzonego warunku (17.), składającego się z poszczególnych warunków szczegółowych odnoszących się do konkretnych oddziałów, dni oraz godzin obowiązywania promocji, jest możliwe jedynie w przypadku, gdy warunek nie został przypisany do żadnego cennika. W przeciwnym wypadku, należy edytować cennik, bazujący na warunku, który chcemy usunąć i wyczyścić pole Warunek (Handel ⟶ Cennik ⟶ Cennik ⟶ „Edytuj” wiersz z wybranym cennikiem). Po wykonaniu takiego zabiegu możliwe będzie usunięcie warunku (System ⟶ Dokumenty ⟶ Warunek ⟶ „Usuń” wiersz z wybranym warunkiem, 17.).