Instrukcja

Dokument RW

Aby stworzyć dokument RW należy wybrać z zakładki Magazyn ⟶ RW ⟶ RW (1., 2.), a następnie skorzystać z przycisku „+” (3.), aby dodać nagłówek dokumentu. Przy dodawaniu dokumentu wypełniamy pola Symbol dokumentu oraz Magazyn, z którego ma nastąpić wydanie (4., 5.).

Uwaga! Aby dodanie dokumentu było możliwe, należy zdefiniować wcześniej symbol dokumentu o typie „RW” (patrz rozdział: Definiowanie symboli dokumentów, 1.), następnie nadać mu uprawnienia do magazynów, dla których dokument ten będzie tworzony (rozdział: Nadawanie uprawnień symbolowi dokumentu do magazynu) oraz nadajemy utworzony symbol dokumentu użytkownikowi, który generować będzie dokument (rozdział: Przypisywanie uprawnień użytkownikom do symboli dokumentu).

Tworzenie dokumentu RW (rozchód wewnętrzny)

Po zapisaniu nagłówka dokumentu (6.) można dodać jego pozycje (7.).

Aby wejść w wypełnianie treści dokumentu należy skorzystać z ikony folderu po prawej stronie listy lub nowo utworzonego numeru dokumentu na liście dokumentów.

Edycja utworzonego dokumentu RW

W przypadku dokumentów rozchodowych w magazynie istotne jest, aby na dokumencie znalazł się towar, który dostępny jest na magazynie. W przypadku braku takiego towaru system zgłosi błąd tworzenia dokumentu, dlatego przed zapisaniem pozycji dokumentu należy skorzystać z opcji „Stan magazynowy” (8.), podświetlić interesujący nas towar, a następnie zapisać interesującą nas ilość na rozchodzie magazynowym (9.).

Wprowadzanie pozycji do dokumentu RW

Lista towarów zawierająca stan na danym magazynie jest możliwa do przefiltrowania.

Funkcja POSonline: Stan magazynowy – weryfikacja dostępności towarów

Po zaznaczeniu pozycji i kliknięciu OK pozycja zostaje przeniesiona do dokumentu, gdzie trzeba uzupełnić ilość.

Po zapisaniu dokumentu rozchodu magazynowego należy go zatwierdzić przyciskiem zatwierdź z wnętrza dokumentu (11.) lub poprzez kliknięcie ikony kółka na liście dokumentów (12.).

Zatwierdzanie dokumentu RW wraz ze zdefiniowanymi w nim pozycjami – pierwszy sposób
Zatwierdzenie dokumentu RW – drugi sposób

Status dokumentu jest widoczny na liście dokumentów: „Utworzony” lub „Zaakceptowany”. Zatwierdzony dokument będzie posiadać ilości oraz wartość zapisanych towarów według strategii typu magazynu określonego w „Lista magazynów” podczas tworzenia magazynu.

Rodzaje strategii magazynowych - wartość definiowana w magazynie

Typy strategii magazynowych:

  • Ilość/Wartość FIFO – ceny magazynowe na rozchodach wyliczane według kolejności pierwsze przyszło, pierwsze wychodzi (First In First Out),
  • Ilość – analiza tylko ilościowa bez wartości,
  • Ilość/Wartość AVR – ceny na dokumentach wyliczane na podstawie średniej ceny z przychodów danego asortymentu podzielone przez jego ilość.

Aby dowiedzieć się więcej zobacz rozdział o tworzeniu magazynów – Określenie magazynu.